Miejskie Przedszkole nr 22 im. Marii Montessori

Miejskie Przedszkole nr 22 im. Marii Montessori

ul. Olsztyńska 44

42-202 Częstochowa

tel. 34 361 89 02

Żywienie

Zasady dokonywania opłat za korzystanie z wyżywienia

  • Miesiąc rozliczeniowy trwa od pierwszego do ostatniego dnia roboczego miesiąca.
  • Rodzic/opiekun prawny dokonuje wpłaty zaliczki za korzystanie z posiłków do 14. dnia miesiąca, w którym dziecko będzie korzystało z posiłków w danym miesiącu i dziennej opłaty za wyżywienie - 10,00 zł, kolacja - 2,50 zł. 
  • Dyrektor przedszkola, w drodze czynności materialno - technicznych, dokonuje stosownego obliczenia miesięcznej należności wynikającej z liczby dni, w których dziecko korzystało w danym miesiącu z posiłków
  • Przedszkole przekazuje informacje o należności za korzystanie z posiłków w danym miesiącu niezwłocznie po zakończeniu miesiąca. W przypadku, gdy za dany miesiąc rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysługuje częściowy zwrot zaliczki za korzystanie z posiłków, o kwotę zwrotu pomniejsza się zaliczkę na kolejny miesiąc. Po zakończeniu danego roku szkolnego ewentualna nadpłata zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez rodzica/opiekuna prawnego.

 

Wpłat za wyżywienie należy dokonywać przelewem na konto przedszkola:

Nazwa banku: CITY HANDLOWY nr 75 1030 1104 0000 0000 9317 5001

Dane do przelewu:

W tytule wpłaty należy podać:

  • Imię i nazwisko dziecka
  • nazwę grupy, do której dziecko uczęszcza
  • miesiąc, za który dokonywana jest opłata

Prosimy nie zaokrąglać kwot !