Szkoła Podstawowa nr 10 im. św. Stanisława Kostki w Częstochowie

Deklaracja dostępności

 

 • Deklaracja dostępności

 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. św. Stanisława Kostki w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  https://zsp2czest.szkolnastrona.pl/sp/

   

  Daty publikacji aktualizacji

  Data publikacji strony internetowej: 12.08.2021
  Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 15.04.2022

  Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji w dniu: 2023.03.30

   

  Status pod względem zgodności

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Niepełne dostosowanie wynika z następujących przyczyn:
  - wszystkie dokumenty z rozszerzeniem PDF są dokumentami bez możliwości edycji,

  - niektóre treści mogą nie spełniać minimalnych wymagań kontrastu,
  - niektóre ze zdjęć nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

  Redaktor naszej strony cały czas pracuje nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

   

  Skróty klawiaturowe

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie.

  Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę. 

   

  Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

  Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 13.09.2021

  Metoda przygotowania oświadczenia:

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o natychmiastowy kontakt z sekretariatem szkoły zsp2@edukacja.czestochowa.pl lub pod numerem telefonu 34 361 89 79. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

   

  Informacje na temat procedury

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
  https://www.rpo.gov.pl/

   

  Dane teleadresowe podmiotu publicznego

  Nazwa szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Częstochowie
  Adres szkoły: ul. Olsztyńska 42
                         42-200 Częstochowa
  E-mail szkoły: zsp2@edukacja.czestochowa.pl 
  Strona internetowa:: https://zsp2czest.szkolnastrona.pl/sp/ 

   

  Dostępność architektoniczna

   • Do budynku prowadzą 4 wejścia. Do 3 wejść prowadzą schody, do 1 wejścia jest możliwość podjechania wózkiem. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
   • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
   • Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
   • Brak oznaczeń miejsc dla osób niepełnosprawnych na parkingu.
   • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
   • Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
 •